Real-Drum-Programming – 4

Real-Drum-Programming - 4 Mit Percussion komplementär arrangieren

Datei: Praxis: Real-Drum-Programming - mit Percussion komplementär arrangieren, Beispiel 01: Cabasa Groove

Datei: Praxis: Real-Drum-Programming - mit Percussion komplementär arrangieren, Beispiel 02: Shaker Groove