Synthesizer von gestern

Synthesizer von gestern Korg VOCODER VC10