Lexikon

Lexikon Overdub, Grundplay, Synchronisation, Click-Track, Timing, Sync to Tape, Quantisierung