Recording@Home

Recording@Home Schlagzeugaufnahme (Teil 2) - Mikrofonabnahme

Datei: Praxis: Recording@Home - Schlagzeug-Aufnahme (2) - Mikrofonabnahme, Beispiel 1

Datei: Praxis: Recording@Home - Schlagzeug-Aufnahme (2) - Mikrofonabnahme, Beispiel 2

Datei: Praxis: Recording@Home - Schlagzeug-Aufnahme (2) - Mikrofonabnahme, Beispiel 3

Datei: Praxis: Recording@Home - Schlagzeug-Aufnahme (2) - Mikrofonabnahme, Beispiel 4

Datei: Praxis: Recording@Home - Schlagzeug-Aufnahme (2) - Mikrofonabnahme, Beispiel 5

Datei: Praxis: Recording@Home - Schlagzeug-Aufnahme (2) - Mikrofonabnahme, Beispiel 6

Datei: Praxis: Recording@Home - Schlagzeug-Aufnahme (2) - Mikrofonabnahme, Beispiel 7